Strefa zagrozenia wybuchem dla stacji gazowej

ATEX – stanowi więc reguła Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, które musi robić wszystek towar, oddany do wdrażania w strefach, jakie są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe uregulowane są w umowach związanych z tą regułą. Natomiast wymagania, które nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami mogą stanowić tematem regulacji wewnętrznych, które działają w przeciwnych krajach członkowskich.

Procedura Regulacje te nie mogą lecz być niezgodne z dyrektywą, również nie mają prawa podnosić jej oczekiwań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak dlatego każdy towar "ATEXowy", który został oznaczony symbolem Ex musiał na wstępu zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A też przejść procedurę lub jest spójny z podstawowym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, które dotyczą bezpieczeństwa w konkretnych regionach UE były duże utrudnienia w normalnym przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W wypadku urządzeń używanych do lektury w strefach, jakie są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która zaszła w bycie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – jaka była określana także ATEX USERS. Dotyczyła minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w stanowiskach pracy, w jakich możemy dotrzeć na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została zawarta w działanie teraz w 2003 roku. Druga dyrektywa została rozporządzona przez Ministerstwo Gospodarki, Książce i Formy Społecznej 29 maja 2003 roku oraz funkcjonowała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. weszło w bycie inne, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy, związanych z łatwością spotkania się atmosferą wybuchową w pomieszczeniu pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.